Odszkodowanie od szpitala za błąd lekarski

Kancelaria Adwokata Marcina Haśko obsługując szpitale, w tym przez kilkanaście lat jeden z największych szpitali w Polsce, zdobyła szczególne doświadczenie w procesach dotyczących dochodzenia odszkodowań za błąd medyczny. Liczne sprawy o odszkodowanie od szpitali o zróżnicowanej tematyce medycznej pozwoliły nam zarówno na poszerzenie umiejętności prawniczych jak i uzyskanie potrzebnej wiedzy medycznej. 

Bardzo często to bowiem placówki takie jak szpitale w pierwszej kolejności odpowiadają za wystąpienie błędu lekarskiego. Odszkodowanie za błąd szpitala dotyczyć może zarówno błędu diagnostycznego, terapeutycznego, technicznego, jak i organizacyjnego. To właśnie szpitale obok ich ubezpieczycieli najczęściej występują jako strony pozwane w przypadku pozwu o odszkodowanie za błąd medyczny. W ramach postępowań o odszkodowanie od szpitala za błąd lekarski pomagamy zarówno pacjentom w dochodzeniu swoich praw jak i placówkom medycznym w obronie interesów, dbając przy tym o zachowanie najwyższych standardów etycznych. 

haskokancelaria.pl- Kontakt z kancelarią

Kancelaria Adwokacka
Marcin Haśko

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług naszej Kancelarii Adwokackiej! Jesteśmy doświadczoną i profesjonalną firmą prawniczą, gotową pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich problemów prawnych.

Pomagamy uzyskać odszkodowanie za błędy szpitala

Odszkodowanie za błąd szpitala, niezależnie od jego rodzaju, zazwyczaj rozpoczyna postępowanie polubowne zainicjowane wezwaniem do zapłaty i zgłoszeniem faktu zaistnienia szkody. Jako prawnicy od spraw medycznych pomagamy również naszym klientom w dochodzeniu roszczeń przed Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Zdarza się, że postępowania te poprzedzają procesy sądowe wywodzone wobec szpitali. Dochodzone odszkodowania medyczne obejmują odszkodowanie za poniesione koszty, zadośćuczynienie oraz rentę z tytułu zwiększonych potrzeb lub utraconych dochodów.

Kancelaria w sposób rzetelny analizuje każdy przypadek, starając się ustalić przebieg leczenia oraz związek pomiędzy działaniem lub zaniechaniem medycznym a zaistniałą szkodą. Mając wiedzę z zakresu funkcjonowania szpitali jako dużych podmiotów medycznych jesteśmy w stanie w pierwszej kolejności zrozumieć przebieg podstawowych procedur, którym poddawany jest każdy pacjent, a w dalszej kolejności przełożyć proces ich zastosowania wobec naszych klientów. Posiadane doświadczenie pomaga nam zarówno w zakresie odpowiedniej taktyki procesowej, koniecznych formalności jak i wysokości dochodzonego odszkodowania.

Najczęściej zadawane pytania​

Zaniedbanie występujące w szpitalu zgłosić można bezpośrednio do ordynatora, kierownika danej kliniki lub dyrektora szpitala. Istnieje również możliwość przesłania skargi do właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Oprócz powyższych instytucji pacjent ma możliwość zgłoszenia zaniedbania do Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarza lub Pielęgniarek i Położnych. W przypadku wystąpienia podstaw odpowiedzialności karnej, zaniedbanie zgłosić można także do właściwej prokuratury. Ponadto, w celu ustalenia zdarzenia medycznego, dany błąd medyczny można zgłosić w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

W pierwszej kolejności, przed podjęciem działań wobec szpitala warto pamiętać o skompletowaniu wszelkiej dokumentacji obrazującej zarówno proces leczenia jak i stan zdrowia pacjenta, doznaną szkodę i krzywdę. Kluczowa w tym przypadku jest przede wszystkim dokumentacja medyczna, albowiem to ona pozwala na ustalenie przebiegu hospitalizacji. Prawnik od spraw medycznych, między innymi na jej podstawie ma możliwość analizy odpowiedzialności szpitala. Ustalenie jej zaistnienia w pierwszej kolejności, pozwala na wezwanie szpitala do zapłaty, a następnie, w przypadku jego bezskuteczności, do sporządzenia pozwu. W pozwie tym określić musimy wysokość dochodzonej kwoty dotyczącej szkody, zadośćuczynienia oraz renty, przedstawić posiadane dowody oraz opisać w sposób dokładny zarzucany szpitalowi błąd medyczny. Powództwo wytoczone może zostać również wobec ubezpieczyciela danego szpitala.

Dowodzenie błędu w sztuce lekarskiej stanowi kluczowy element postępowania sądowego. Ciężar udowodnienia faktu wystąpienia błędu medycznego obciąża w tym przypadku powoda, czyli najczęściej pacjenta lub jego najbliższych. Z tego też względu kluczowe jest zgromadzenie wszelkich możliwych dowodów wskazujących na zaniedbanie szpitala już na etapie konstruowania pozwu. Dowody w toku postępowania przeciwko szpitalowi mogą być różne, niemniej jednak najistotniejsza jest dokumentacja medyczna. Ważne są również wszelkie faktury, rachunki oraz dokumenty pozwalające ustalić wysokość poniesionej szkody. Wszczynając postępowanie pamiętać również należy o dowodzie z opinii biegłego danej specjalizacji medycznej, który to nierzadko jest kluczowy dla ustalenia odpowiedzialności szpitala przez sąd. Istotny dowód w sprawie stanowić mogą także zeznania świadków, których przesłuchanie najlepiej zlecić doświadczonemu prawnikowi od spraw medycznych. 

Scroll to Top