Kancelaria Prawa Cywilnego Wrocław

Prawo cywilne jest podstawą wielu postępowań prowadzonych przez naszych prawników. Bez względu na stopień skomplikowania danej kwestii, Kancelaria Adwokacka Marcina Haśko pomaga klientom reprezentując ich interesy dotyczące prawa cywilnego, udzielając porad prawnych, sporządzając opinie prawne oraz reprezentując w toku postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego. 

W ramach usług z zakresu prawa cywilnego we Wrocławiu sporządzamy także umowy dotyczące różnych stosunków prawnych. Działając jako prawnicy od spraw cywilnych, zawsze wyjaśniamy wszelkie kluczowe elementy sprawy, dbając o ich zrozumienie po stronie klienta. Wiedząc jak ważne jest wyjaśnienie wszelkich okoliczności, w procesie cywilnym, dbamy o prawidłową wymianę informacji pomiędzy klientami a naszymi prawnikami prowadzącymi sprawę cywilną. 

haskokancelaria.pl- Kontakt z kancelarią

Kancelaria Adwokacka
Marcin Haśko

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług naszej Kancelarii Adwokackiej! Jesteśmy doświadczoną i profesjonalną firmą prawniczą, gotową pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich problemów prawnych.

Prawo cywilne Wrocław

Z uwagi na fakt, że prawo cywilne stanowi szeroką dziedzinę prawa, z sytuacjami, w którym znajduje ono zastosowanie stykamy się codziennie. Dotyczą one zarówno drobnych czynności jak i spraw ważniejszych, takich jak zakup nieruchomości czy dokonanie czynności spadkowych. 

Prawo cywilne obejmuje wiele stosunków prawnych, które dotyczą między innymi kwestii własności, prawa spadkowego, dóbr osobistych, windykacji należności, kwestii odszkodowawczych, czy też zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej. Reguluje ono stosunki zarówno pomiędzy osobami fizycznymi, jak i osobami fizycznymi i przedsiębiorcami oraz samymi przedsiębiorcami. Podstawowym aktem normatywnym określającym zakres obowiązków cywilnoprawnych jest Kodeks cywilny, a postępowanie dotyczące owych obowiązków kodeks postępowania cywilnego. Pomoc adwokata w sprawach cywilnych pozwala na odpowiednie wyjaśnienie i zrozumienie przepisów zawartych w owych kodeksach w odniesieniu do danej sprawy i sytuacji klienta.

Adwokaci od Spraw Cywilnych Wrocław

Prawo cywilne stanowi jedną z głównych specjalizacji naszej Kancelarii. Doradztwo adwokata od spraw cywilnych skupia się zawsze na indywidualnym podejściu do sytuacji, albowiem sprawy cywilne różną się od siebie, a każde postępowanie ma swój własny przebieg, w szczególności pod względem dowodowym. 

Kancelaria prawna prawa cywilnego posiada wieloletnie doświadczenie, dzięki któremu potrafimy ustalić odpowiednią taktykę procesową, a w toku procesu odpowiednio czynić zadość zasadzie kontradyktoryjności. Pomagamy zarówno podmiotom występującym w charakterze strony powodowej jak i pozwanej. 

Najczęściej zadawane pytania​

Prawo cywilne reguluje sprawy dotyczące stosunków pomiędzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Jego zakres dotyczy w szczególności własności, prawa rzeczowego, zobowiązań, w tym szeregu stosunków umownych oraz spadków. Prawo cywilne określa również ogólne zasady dotyczące stosunków cywilnoprawnych, takie jak wady oświadczeń woli, zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków w ramach postępowania cywilnego czy też sposoby obliczania terminów i przedawnienie roszczeń. Prawo cywilne wskazuje na zasady poszczególnych stosunków umownych, a także stanowi podstawę dla wielu innych dziedzin prawa, takich jak prawo medyczne czy rodzinne, które to stanowią w istocie jego gałęzie.

Najczęściej postępowanie cywilne rozpoczyna etap polubowny, w ramach którego strona zainteresowana danym rozstrzygnięciem podejmuje inicjatywę pozasądowego rozwiązania sporu. Na tym etapie pomagamy naszym klientom przygotować wezwanie bądź pismo wyrażające wolę uregulowania sytuacji. Pomagamy również w toku negocjacji, spotkań i rozmów zmierzających do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku zaś bezskuteczności działań polubownych i decyzji o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego sporządzamy w imieniu naszych klientów pozwy w ramach postępowania procesowego lub wnioski w postępowaniu nieprocesowym. 

Etapy sprawy cywilnej podzielić możemy na:

1. Etap polubowny – podejmowany przez zainicjowaniem sprawy sądowej i zmierzający do uregulowaniu sporu bez konieczności podejmowania działań sądowych.

2. Zabezpieczający – podejmowany przed lub równolegle z wytoczeniem sprawy w sądzie, który jak sama nazwa wskazuje zmierza do zabezpieczenia dochodzonych roszczeń.

3. Sądowy – mający na celu uzyskanie tytułu, tj. wyroku lub postanowienia, zasądzającego dochodzone roszczenia i prawa.

4. Egzekucyjny – zmierzający do zaspokojenia przyznanych w toku postępowania sądowego uprawnień, tj. zaspokojenia wierzyciela. W toku postępowania cywilnego wyróżnić możemy również postępowanie mediacyjne, które stanowi jedną z metod rozwiązania sporu.

Prawo cywilne Wrocław

Nasze
Usługi

Katalog świadczonych usług z zakresu prawa cywilnego.

Scroll to Top